Disclaimer

Izaa.nl is een informatieve website over keukens, gemaakt en puur bedoeld om u van onafhankelijk advies te voorzien. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Er wordt door ons uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van Izaa.nl en er wordt gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van Izaa.nl

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen teksten, logo’s, handelsmerken en grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via onze website Izaa.nl een pagina raadpleegt van derden (zogenaamde  link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

>
IZAA